Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
Programa de telerehabilitació cognitiva infantil amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®

Telerehabilitació cognitiva infantil amb GNPT®

El tractament de telerehabilitació cognitiva infantil amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer® (GNPT®) és un procés actiu que ajuda als nens i nenes amb alteracions cognitives, dificultats d’aprenentatge o problemes de conducta, a:

  • Comprendre millor les alteracions que presenten.
  • Desenvolupar estratègies que permetin compensar aquests trastorns o dificultats per optimitzar el desenvolupament de les seves funcions superiors  (atenció, percepció, memòria, funcions executives).

Aquest servei de telerehabilitació cognitiva infantil va dirigit a nens i adolescents en edat escolar, amb dificultats d’aprenentatge, trastorns de conducta o problemes en les seves habilitats socials a conseqüència d’un episodi de dany cerebral adquirit, anòxia, paràlisi cerebral, alteracions de l’atenció, epilèpsia i altres trastorns del desenvolupament del nen.

Tècniques Utilitzades

La telerehabilitació cognitiva infantil es realitza amb la plataforma GNPT®, que està orientada a treballar des del mateix domicili, mitjançant telemedicina, les funcions cognitives. Un neuropsicòleg supervisa i planifica de manera personalitzada el programa de tractament.

La plataforma GNPT® té un disseny lúdic, atractiu i motivador. Dissenyat per l’Estudi Mariscal, Guttmann, NeuroPersonalTrainer® Infantil, presenta un entorn de telerehabilitació cognitiva amb elements diferencials adaptats especialment per a nens i nenes, on s’ha potenciat la dimensió lúdica dels exercicis, per obtenir el màxim grau de motivació i rendiment.

 Tipus d’Intervenció

  • Avaluació neuropsicològica presencial inicial.
  • 60 sessions de tractament cognitiu personalitzat a partir de l’avaluació neuropsicològica inicial que permet establir el perfil d’afectació cognitiva, en funció de l’edat. Les sessions (d’aproximadament 45’ de durada) que el pacient realitza al seu propi domicili a través de la plataforma estan dirigides a potenciar les funcions cognitives. El neuropsicòleg planifica les tasques i controla el procés i el rendiment, reajustant la planificació en cas necessari. La intensitat dels tractaments (nombre de sessions setmanals) serà determinada per cada professional en funció del seu criteri clínic, tenint en compte les característiques del pacient.
  • Visites de seguiment amb el neuropsicòleg on s’avalua la progressió del tractament. Aquestes visites es poden realitzar de manera presencial, o virtual mitjançant videoconferència.
  • A partir de l’anàlisi dels resultats i de l’evolució del pacient, es farà una valoració final per objectivar l’evolució del pacient i s’elaborarà un informe final en el qual el neuropsicòleg recollirà els resultats obtinguts i les pautes a seguir.
  • Programa educatiu de suport dirigit a la família i a l’escola que proporciona recomanacions i recursos complementaris de suport per a pares i professors, per ajustar les seves intervencions i adequar-les a les necessitats de cada nen.

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share