Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Signes d’alerta en el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge

Les persones aprenem a comunicar-nos abans de saber parlar. De fet, amb pocs mesos de vida comencen a aparèixer el que anomenem els precursors del llenguatge. Que el nadó somrigui o balbucegi quan l’adult li parla o que assenyali quan vol algun objecte que no pot agafar són alguns exemples d’aquests precursors. Aquesta comunicació que pot semblar tan bàsica és imprescindible per poder desenvolupar el llenguatge més endavant. Veurem alguns signes d’alerta en el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge.

Signes d’alerta en el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge

Els nens no aprenen a parlar sols, de fet, precisen de la interacció amb l’adult i altres nens com poden ser els germans per establir un vincle fort que ajudi en el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. Encara que la situació sigui òptima i el nen tingui al seu voltant tot el que precisa per a un bon desenvolupament pot ocórrer que presenti algun retard en el desenvolupament d’algunes fites. Els motius de l’endarreriment en l’adquisició d’alguns ítems poden ser variats, per aquest motiu és important acudir a un professional per a que valori el cas de manera individual.

L’objectiu d’aquest article és donar a conèixer a les famílies les eines suficients per detectar possibles alteracions en la comunicació i el llenguatge dels seus fills/es i així poder realitzar una correcta i ràpida derivació a un professional especialitzat.

Per tant, en el cas de que l’infant presenti alguns d’aquests signes d’alerta seria recomanable realitzar una visita amb un logopeda, que és el professional especialitzat en el tractament de les dificultats en el desenvolupament del llenguatge i de la comunicació.

El propòsit de la detecció precoç serà la protecció i la prevenció davant de possibles alteracions en el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge ja que un abordatge primerenc repercutirà positivament en la millora de les dificultats que presenti l’infant. És rellevant iniciar el tractament en edats primerenques, quan encara no s’ha consolidat l’adquisició del llenguatge, ja que els infants es troben en un període especialment sensible al desenvolupament lingüístic. Aquest fet pot ajudar a solucionar possibles desfasaments cronològics en determinades adquisicions.

Signes d'alerta 

Als 6 mesos

 • No somriu davant les cares o veus familiars
 • No respon o no s’orienta cap als sons o la veu humana

Als 12 mesos

 • No balbuceja ni emet sons variats
 • No produeix sons amb intenció comunicativa
 • Dirigeix poc la mirada cap a les persones
 • No té interès en jocs d’interacció (taat)
 • No mostra anticipació quan vas a agafar-lo a coll.

Als 18 mesos

 • No assenyala per demanar alguna cosa 
 • No reconeix 3 objectes familiars
 • No respon a accions bàsiques (per exemple: vine, dona’m, mira…)
 • Absència de gestos socials (per exemple: dir “adeu” amb la mà)
 • Segueix establint molt poc contacte ocular
 • No respon al seu nom
 • No assenyala per ensenyar-nos objectes
 • No mira cap a on li assenyala l’adult
 • No imita gestos ni moviments

Als 24 mesos

 • No comprèn ordres senzilles (per exemple: dona’m el cotxe)
 • No comprèn 10 paraules (sense l’ajuda de gestos ni recolzament visual)
 • S’expressa utilitzant 4-5 sons consonàntics (p-b-m-n)
 • No assenyala per compartir algun interès amb l’adult
 • Absència de paraules o lèxic expressiu reduït
 • Falta d’interès en la interacció i relació amb altres nens o adults.

Als 30 mesos

 • Segueix sense comprendre instruccions senzilles
 • No emet combinacions de 2 paraules (mama vine, papa mira…)
 • Emet menys de 50 paraules
 • Resulta molt difícil comprendre’l, un 70% de les vegades és impossible saber què està dient. 
 • Presencia de ecolàlies.
 • No pregunta mitjançant variacions tonals.

Als 3 anys

 • Parla inintel·ligible en un 50% de les seves produccions
 • Escassa producció de frases de 3 elements
 • Absència d’adjectius i pronoms
 • Absència partícules interrogatives
 • Limitada habilitat per parlar de temps futurs o passat immediat
 • Errors en la comprensió de preguntes tipo Q. i en instruccions on hi ha dos objectes.
 • Frustració en situacions comunicatives
 • Presenta estancament o regressió en el llenguatge

Als 4 anys

 • Intel·ligibilitat afectada (es considera normal la no adquisició de fonemes com: r-f-z-s-ch)
 • Utilitza únicament oracions de tres paraules o menys
 • No respon a preguntes socials o tipo Q.
 • No té llenguatge narratiu
 • Lèxic limitat

Als 5 anys

 • Freqüentment produeix oracions gramaticalment incorrectes
 • Limitacions en comprensió i evocació
 • Escassa atenció en contes o històries llargues
 • Dificultats per recuperar paraules a la hora de narrar. 
 • És agressiu o respon amb comportaments agressius. 

Bibliografia

 • Bishop DVM., Snowling, M.J., Thompson P.A., Greenhalgh, T., & CATALISE consortium. (July, 2016). CATALISE: A Multinational and Multidisciplinary Delphi Consensus Study. Identifying Language Impairments in Children. Plos one, 11(7) doi:10.1371/journal.pone.0158753
 • Owens, R.E. Jr.. (2003). Desarrollo del Lenguaje. Madrid: Pearson Education.
 • Pérez, E. (2013). Diagnóstico e intervención en las dificultades evolutivas del lenguaje oral. Barcelona: Lebón.

Share