Parlem via
Estimulació elèctrica neuromuscular per al tractament de la disfàgia

Estimulació elèctrica neuromuscular per al tractament de la disfàgia

Aquest programa terapèutic d'estimulació elèctrica neuromuscular per al tractament de la disfàgia  va dirigit a pacients afectats de disfàgia neurògena amb diagnòstic vídeo-fluoroscòpic d’aspiració traqueal (pas de contingut alimentari a la via respiratòria) que presentin alguna d’aquestes anomalies:

  • Alteració en la retracció de la base de la llengua.
  • Disfunció de l’elevació del vel del paladar.
  • Disminució de l’ascens laríngeo.
  • Alteració en la contracció faríngia.
  • Disfunció en l’obertura de l’esfínter esofàgic superior.

La disfàgia neurògena és un trastorn que apareix en el context d’una lesió del sistema nerviós i que es caracteritza per una dificultat en la preparació oral del bolus alimentari o en el desplaçament de l’aliment des de la boca fins a l’estómac amb el risc que aquest passi a la via aèria.

L’origen de la disfàgia és habitualment de causa neurològica encara que també pot ser mecànica, o a causa de ser portador de cànula de traqueotomia o a certs fàrmacs. L’ictus i el traumatisme crani-encefàlic (TCE) són les causes més comunes de disfàgia, encara que existeixen moltes altres.

 Tècniques Utilitzades

Les Tècniques d’Estimulació Elèctrica Neuromuscular per al tractament de la disfàgia s'apliquen sobre el sòl de la boca o la faringe, permeten potenciar determinats grups musculars que participen en el procés deglutori, augmentant l’ascens laríngeo i afavorint el tancament glòtic, o incrementant l’input sensorial en el sistema nerviós central facilitant la resposta deglutòria.

Tipus d’Intervenció

  • Avaluació clínica i funcional de la deglució
  • Exploració vídeo-fluoroscòpica.
  • Manometria esofàgica, només en el cas de disfunció en l’obertura de l’esfínter esofàgic.
  • Tractament consistent en 20 sessions de 60’ de durada, en les quals es combinarà l’Estimulació Elèctrica Neuromuscular amb els exercicis terapèutics de disfàgia amb el logopeda.
  • Vídeo-fluoroscòpia i avaluació final del tractament per constatar els canvis produïts en el funcionament de la deglució amb indicació de la pauta terapèutica a seguir.

Es lliurarà al pacient un informe final complet amb les valoracions, el tractament realitzat i les recomanacions finals.

CONTACTA

Parlem via

Share