Leave us your phone number and e-mail and we will contact you:
Reeducació psicopedagògica

Reeducació psicopedagògica

La reeducació psicopedagògica és un tractament basat en estratègies cognitives i conductuals. Es basa en l’entrenament de les capacitats bàsiques necessàries per aconseguir  una millora en les habilitats per aprendre i reduir les dificultats dels nens i joves amb trastorns de l’aprenentatge o trastorn del dèficit d’atenció amb hiperactivitat.

Alguns dels objectius de la reeducació psicopedagògica són:

  • Planificació i organització el temps d’estudi
  • Adaptació a les normes que faciliten els aprenentatges, com per exemple que sigui capaç de mantenir-se assegut un temps mínim
  • Millora de la capacitat d’atenció i concentració
  • Aplicació d’autoinstruccions: utilitzar el llenguatge oral perquè més endavant s’interioritzi i s’automatitzi i en el futur permeti regular la conducta i el pensament
  • Autoavaluació i autocorrecció: aprendre a avaluar el propi comportament, així com a reconèixer els errors i proposar solucions
  • Millora de l’autonomia i l’autocontrol de les respostes o formes de treballar impulsives
  • Millora de la motivació i l’autoestima, especialment en alumnes que han acumulat fracassos

Arrange initial visit

Leave us your phone number and e-mail and we will contact you:

Share